حجمی از آلودگی در بینال مجسمه
پروژه مشارکتی گروه پنج باز به همراه گروهای محیط زیستی
در مرکز فرهنگی هنری پلور