آثاري از دوستان ما

كارهايي از حميد نورآبادي

كاري از فرزانه نجفي-جريره هرمز

كاري از حميد نور آبادي

كاري از فائزه قائمي منش

كارهايي از فرزانه نجفي

كاري از علي بخشي-جنگل ماشلك نوشهر

كارهايي از محمد مهدي متولی- بابلسر

كاري از حميد نور آبادي

عكس هاي حاضر نمونه آثار دوستاني است كه پيش از اين براي اين وبلاگ فرستاده بودند و با تاخير فراوان از سوي من بر روي وبلاگ قرار گرفته اند كه هم اينجا از تمامي اين دوستان پوزش مي خواهم. نياوردن متن و نوشته اي براي هر كدام از آثار به دو دليل بود. نخست آنكه برخي از متن هايي كه دوستان نوشته بودند طولاني بود و دليل ديگر و مهم تر اينكه همه ي آثار يكدست نبوده و فضاي هر كدام متفاوت از ديگري بود. آمدن اين آثار در كنار يكديگر هم به همان دليلي بود كه در ابتداي مطلب گفته شد و سعي بر اين بوده است كه هيچ يك از كارهاي فرستاده شده حذف نشود. يك هفته بعد از اين مطلب كارهاي ديگري از دوستان به همراه متني تحليلي درباره اين آثار ارائه خواهد شد كه اميدوارم در هر دو مطلب مورد پسند شما نيز واقع شود