پانزدهمين جشنواره هنر محيطي - جزيره هرمز

جزيره يِ هرمز براي ما سرزمين آفتاب و آب و رنگ بوده ، كه هر تكه از آن را مي شود مدتها نگاه كرد و لذت برد از طلوع آفتاب تا نور ماه بر روي گستره ي ِ دريا . سرزميني كه مثل طبيعت ساير شهرها تنها نياز به خوب ديدن ، جُستن و برگزيدن يك سنگ ، گل و... براي رها كردن آن از وسعت طبيعت و جلوه دادن به آن است.

هواپيماي ِ ما يادآوري دوباره ي ِ رويدادي ست كه هر چند از اين دست جنايات براي انسان معاصر از طريق رسانه به روزمرگي تبديل شده است ولي دلخراش بودن آن باقي ست . ناپايداري اثر وكشمكش هاي ميان دريا و سنگ ها حكايت جدل براي رسيدن به قدرتي ست كه انسان را با تمام زيبايي هايش به جنگ و خون و نهايتن به حقارت مي كشاند.

به نوعي تاثيرگذارترين كار پانزدهمين جشنواره هنرمحیطی ،به زير آب رفتن نماد هواپيماي پرواز 655 بود.
ايده پرداز كار احمد نادعليان- دبيراين جشنواره- بود.
هرلحظه كه هواپيماي سنگي بيشتر به زير آب مي رفت ،
دريا رنگين تر مي شد و ياد آور مرگ انسان هاي بي دفاع .

اين بارخاك جزيره ي هرمز بود كه پهنه ي خليج فارس را رنگين مي كرد.
۶۶ نفر از اين مسافران كودكان زیر۱۳ سال بوده اند.

صلح در خليج فارس
اثری ازاحمد نادعليان- طراحي از بنجامين هيون هنرمند انگليسي با مشارکت هنرمندان حاضر در جشنواره

وقتي پرواز 655 مورد هدف قرار گرفت، مسافرانش بين آسمان آبي و درياي نيلگون، سرخ پوش شدند؛ بدون هيچ فريادي براي کمک خواهي. فریاد هديه ايست به تمام قربانیانی که مجالی برای کمک خواهی نداشته اند.

فرياد - تارا


خوشا رها كردن ورفتن!
خوابي ديگر
به مردابي ديگر!
خوشا ماندابي ديگر
به ساحلي ديگر
به دريايي ديگر!
خوشا پر كشيدن، خوشا رهايي،
خوشا اگر نه رها زيستن، مردن به رهايي!
شبانه – احمد شاملو

آلودگي محيط زيست باعث مرگ تعدادزيادي ازآبزيان جليج فارس شده
كه لاكپشت ها آسيب پذيرترين اين موجودات بوده اند.
با خاك سرخ هرمزلاكپشت هايايمان رابرساحل نشانديم،
در جايي كه با مد به دريا برگردند.

كارگروهي - شهرناز زركش ، راحله زمردي نيا ، تارا ،
عاصفه خاص، محمودمكتبي ،زهراشفيع آبادي وباهمكاري
حسام الدين محمديان و فاطمه ژاله

«زورق» محمود مكتبي

درون تار بافته خود گرفتارم
ميبافم ،از چپ به راست ، با لا به پايين
و تمام كه شد در حيرتم كه من در اين ميان چه مي كنم
فرياد مي زنم
رهايم كنيد
رهايم كنيد

روز و شب (اجرا)

زهرا شفيع آبادي با همراهي
حسام الدين محمديان، پويا پرهيزكار،مهدي كريم زاده

خورشيد - زهرا شفيع آبادي


انعكاس -عاطفه خاص


روياي سپيد

تارا وعاطفه خاص ، راحله زمردي نيا و با همكاري شهرناز زركش


كنار ساحل تور كهنه اي پيدا كرديم
با گره هايمان جان تازه اي گرفت
قصد دريا كرديم
تورمان كوچك بود وفقط چند سنگ نصيبمان شد

درقطارتهران ـ بندرعباس به تمام دوستان همراه مان هدیه ای سفید دادیم.
مقصد همگی مان جزیره هرمز و شرکت درجشنواره ای به یاد مسافران پرواز۶۵۵بود.
سفیدی را هدیه دادیم با آرزوی صلحی پایدار برای تمامی انسانها .
جالب این جا بود که تمامی دستبندها درگذر روزهای جشنواره با خاک سرخ جزیره رنگین شدند.
هديه - تارا و عاطفه خاصخبر جشنواره را مي توانيد در سايت احمدنادعليان و ISNA ببينيد.