چهاردهمين جشنواره هنر محیطی- جزیره هرمز


بعد از جمع آوری بطریهایی که در ساحل هرمز به وفور دیده می شوند با توجه به مکان یابی آن ( چه از لحاظ جهت تابش نور و چه تركيب بندي)، هنرمندان بطری ها را در ساحل چیدند.
اجرای این اثر توسط تمامی حاضران در جشنواره صورت گرفت و طراحی آن بعهده آقای نادعلیان بود.
در حین غروب آفتاب هنرمندان به رهبری حسام الدین محمدیان به اجرای آوا پرداختند. آلات موسیقی بیشتر از عناصر موجود در محیط مانند سنگ و بطری و چوب بودند .

کار مشترک هنرمندان حاضر در جشنواره و آقای نادعلیان با موضوع عاشورا

اجرای هدیه - كار مشترك تارا گودرزی و عاطفه خاص

اجرایی با عنوان « زار»
زارمراسمي است آييني و رايج در بين اقوام جنوب ايران كه در جشنواره به صورت نمادين توسط هنرمندان درقلعه پرتقالي ها به اجرا درآمد.

هر شب همه دوستان حاضر در جشنواره،در کلیسا دور هم جمع می شدند و هنر صدا اجرا می کردند.

« درخت زندگی » اثر مشترک عاطفه و تارا

«درخت مقدس»کاری مشترک از تارا وعاطفه

هنرمندان با خاک قرمز هرمز بر روی پارچه هایی که از قبل تهیه کرده بودند پرداختند.

در سپيده دم
همراه با باد بر فراز صخره ها برامواج آسمان پرواز كردن
كاري از راحله زمردي نيا

اجرایی از حسام الدین محمدیان و هنرمند هرمزگان

اجرايي از هنرمندان هرمزگاني

نقاشي با خاك اثر طاهر پور حیدری

و پايان جشنواره عکس دسته جمعی

اسفند1385