پل چوبي

به مناسبت سوم خرداد ،روز ملي مقاومت،ايثاروپيروزي نمايشگاهي با آثاري در زمينه هنر جديد(چيدمان-ويدئوآرت-فتوآرت-وب آرت-ديجيتال آرت-هنرمحيطي...) درگالري صبا-تهران برگزار شد.گروه" 5 باز"در اين نمايشگاه كه از3تا 25 خرداد ماه1386 برپا بود،با چيدماني به نام پل چوبي شركت كرد.

پل به عنوان يك معبراحساسي ازتعليق وگذررا درما بوجودمي آورد
قرارگرفتن درتاريكي به نوعي بستن چشمان وگريختن ازحال است
تجربه اي متفاوت ازعبور در محدوده اي از زمان كه تنها با صدا و
حسي از گذر مخاطب را به بازآفريني وامي دارد.

پل نتيجه كار گروهي : مجيد پناهي ، ليلي فتحي ، عارف مقدم ،
راحله زمردي نيا،محمودمكتبي،حسام الدين محمديان،عاطفه خاص،
زهراشفيع آبادي ، تارا گودرزي بود.

پل چوبي منتخب آثار برگزيده ازطرف داوران و بازديدكنندگان معرفي شد.

شهرسوخته

شهرسوخته يكي از اجراهاي سخت اما دلچسب گروهي ما بود كه در شهرستان كوهرنگ به اجرا درآمد. اين اجراي گروهي با برف نمادي از يك شهر كهن بود كه در گروه براي آن نام شهرسوخته را برگزيديم. طرح اجرا ابتدا چند ديوار منحني بود كه از خشت هاي برفي و يخ زده ساختيم و بعد ستون ها را به آن اضافه كرديم. كار در سرماي زير صفر درجه و سوختن پوست صورت و دست هايمان نتيجه چند روز تلاش گروهي بود كه با كسب بهترين عنوان اين جشنواره با لبخند آميخته شد.
زمستان 85