بیست و سومین جشنواره هنر محیطی -مرکز هنری پردیس

جشنواره 23 هم با تمام فرازو نشیب هایش تمام شد.این بار دوستان جدیدی از تبریز و اصفهان و مازندران نیز حضور داشتند

عکسی از هنرمندان حاضر در جشنواره

کار گروه هنر جدید
سنگ ها را به درون آب آرام می انداختیم تا شاید که صدای فریادمان را در این سکوت جان فرسا بشنوند.
این اثر کار گروهی ما (گروه هنرجدید) در آخرین جشنواره پلور بود که با همراهی و کمک حسام محمدیان، مهدی متولی و بهزاد نادعلیان انجام شد. صدای سکوت از یک طرف برای ما ادامه یک اثر گروهی بود که پیش از این برای زندانیان سیاسی(البته نه فقط ایرانی‌ها) انجام داده بودیم. اما این کار جدید با آنکه از لحاظ اجرایی بسیار متفاوت از گذشته بود اما صدای این سنگ‌ها برای ما سکوت خاصی را می‌شکست. سکوتی که این بار چندان از فضای ما هم دور نبود. فضایی که دیگر نمی‌شد در آن آرام ماند.

عکس از شهرناز زرکش

عنوان اثر:صدای سکوت 2


آتش بازیها-اثری دیگر از گروه هنر جدید
آتش را می گرداندیم , حلقه آتش درست می کردیم


آدمک ها-اثر احمد نادعلیان و دوستانمان از تبریز و اصفهان و مازندرانسقفي ديگر-اثر مشترک تارا گودرزی و عاطفه خاصاز مجموعه "ستارگان زمین" :اثر محمود مکتبی
از مجوعه انعکاس-اثرعاطفه خاص
سنگ درخشان

هديه- تارا گودرزی و عاطفه خاص ، همچون جشنواره های گذشته برای هنرمندان دستبند هایی به نشانه صلح بافتند و هدیده دادند


بافته : اثر شهرناز زرکش


چمباتمه-
تارا گودرزی

نقاب- تارا گودرزیپریاز مجموعه نقاب - تارا گودرزی
سنگ-از مجموعه چمباتمه

از طبیعت-راحله زمردی نیا

از مجموعه قابها- راحله زمردی نیا

لاک پشت - مهدی متولی

اثری از ساناز غلامی

اثری از فرشته عالم شاه


مانند بقیه جشنواره ها نشست هایی پیرامون مباحث هنر جدید داشتیم.

در این نشست به نقش عکس و فیلم و مالکیت اثر هنری پرداختیم

عکسها از راحله زمردی نیا

تنظیم صفحات وب: عاطفه خاص