چهارشنبه سوري

در منزل گاه سوزان
عهد مي بنديم
كه دست به گريز زنيم
سرشار از نور
پس هنگامي كه نور به جاي گاه خويش فراز رود
ظلمت فرو افتد
و هرگز برنخيزد .


اثر اجرا شده برای جشن چهارشنبه سوری


اسفند 1386