كارگاه هنرمحيطي- دانشكده هنر

با همكاري گروه سبحان و با تلاش تارا گودرزي و عاطفه خاص گارگاه يك روزه هنرمحيطي در دانشكده هنربرگزار شد.

درختان رنگي - ميثم برزا و محمودمكتبي


ده صندلي - اثرگروهي دانشجويان نقاشي ورودي 81
عکس از طاهر پور حيدري


تهران-دانشكده هنر دانشگاه شاهد1385